Regulamin

Start » O Firmie » Regulamin


Poniżej przedstawiamy Regulamin obowiązujący w Naszej Firmie.
Niniejszy tekst jest umową zawartą pomiędzy Nami a Klientem końcowym.
Rejestracja w Panelu Klienta i zaznaczenie checkbox’a jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Nie odpowiadamy za nieznajomość Regulaminu przez Klienta.

Regulamin obowiązuje od: 08.11.2010 r.

Chcę uzyskać dodatkowe informacje: Informacje o Regulaminie


 1. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin określa zasady zakładania i użytkowania kont w ramach oferty odpłatnych usług hostingowych, webmasterskich i serwisu komputerowego, w serwisie internetowym o nazwie Grand-Host.pl, a także zakres odpowiedzialności z tytułu ich udostępniania.
2. Dostawcą usług hostingowych jest Grand-Host Andrzej Wywrocki, Jagodne 13, 22-107 Sawin NIP: 563-23-21-445 REGON: 060692882.
3. Rejestracja konta i aktywowanie wybranej usługi w serwisie Grand-Host.pl jest rozumiane jako forma zawarcia umowy o świadczenie usług pomiędzy Dostawcą, a osobą dokonującą rejestracji i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przestrzeganie jego postanowień. Z chwilą zawarcia umowy osoba dokonująca rejestracji staje się użytkownikiem.
4. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usługi jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i/lub otrzymanie dokumentu tj. faktura, rachunek, nota księgowa.
5. Użytkownik wypełniając formularz oświadcza, że: podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. Operator ma prawo weryfikacji danych użytkownika poprzez zażądanie przesłania kopii dokumentu tożsamości.
6. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi wynikające z nieznajomości bądź faktu nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane.
7. Regulamin serwisu jest zgodny z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej i/lub państw dla których użytkownik przyjął obywatelstwo.
8. Koszty:

  • Rachunek papierowy – 20,- Netto,
  • List zwykły + koperta C5 – 8,- Netto,
  • List zwykły + koperta C4 – 20,- Netto,

9. O zmianach regulaminu Użytkownicy będą informowani na bieżąco drogą e-mailową, lub w dziale z Aktualnościami – Blog.

2. Dane użytkownika.

1. Osoba dokonująca rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez dostawcę swoich danych osobowych w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).
2. Osoba dokonująca rejestracji oświadcza, iż nazwa tego konta nie narusza praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału dostawcy.
3. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, udostępnionych w profilu wraz z możliwością ich bieżącej aktualizacji bądź zmiany.
3a. Zmiana danych osobowych może być dokonana jedynie po przesłaniu kserokopii dokumentu tożsamości w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest pisemne oświadczenie rodzica i/lub prawnego opiekuna.
3b. Fałszowanie danych osobowych oraz ich wykorzystywanie w niedozwolony sposób podlega karze z art. 260 §1-3 oraz art 115 §14 Kodeksu Karnego.
3c. Za fałszowanie danych wymienionych w punktach 3, 3a, 3b, konto danego Klienta zostaje permanentnie zablokowane po czym po 7 Dniach usuwane z systemu bez możliwości zwrotu różnicy wpłaconej kwoty (czas nie korzystania z usługi).
3d. Użytkownik który chce przetransferować usługę na konto innego użytkownika, winien wysłać podpisany dokument cesji wraz z kserokopią dowodu osobistego na adres: Grand-Host Andrzej Wywrocki, Jagodne 13, 22-107 Sawin, woj. lubelskie.
3e. Użytkownik który potrzebuje uzyskać kod AuthInfo do swojej domeny, winien wysłać pisemną oraz podpisaną prośbę wraz z kopią dowodu tożsamości na adres: Grand-Host Andrzej Wywrocki, Jagodne 13, 22-107 Sawin, woj. lubelskie.

3. Płatności i formy rozliczeń.

1. Użytkownik jest zobowiązany do terminowego regulowania opłat abonamentowych za zamówione usługi i opłat za usługi dodatkowe, zgodnie z aktualnym cennikiem Dostawcy.
2. Wpłaty na rachunek bankowy Dostawcy mogą być dokonywane za pomocą: przelewu bankowego, przekazu pocztowego lub za pośrednictwem systemu PayPal, Platnosci-Online.pl, a także innych o których mowa w systemie bilingowym BILL Manager i w Naszym serwisie.
3. Po stwierdzeniu dokonania wpłaty za usługę, okres jej świadczenia przez Dostawcę jest zależny od wniesionej przez Użytkownika opłaty abonamentowej. Abonament obejmuje okres od momentu rejestracji do momentu upływu okresu wykupionego abonamentu.
4. Najpóźniej na 7 dni przed upływem okresu, na który został wykupiony abonament, Użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną informację o nadchodzącym terminie wygaśnięcia ważności usługi. Jeżeli do ostatniego dnia okresu, na który został wykupiony abonament wpływ pełnej kwoty nie zostanie zarejestrowany na rachunku bankowym Dostawcy, konto zostanie zablokowane na 7 dni. Usługa zostaje odblokowana natychmiast po zarejestrowaniu środków na koncie dostawcy.
5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane opóźnieniami płatności wynikającymi z działań osób trzecich, tj.: banków, poczty itp.
6. Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, przed upływem okresu, na który został wykupiony abonament nie będzie powodować zwrotu wniesionej opłaty abonamentowej.
7. Uiszczenie opłaty abonamentowej uniezależnia Użytkownika od zmian stawek, tj. ewentualne obniżki lub podwyżki nie będą dotyczyć Użytkownika do końca okresu, na który przez niego został wykupiony abonament.
8. W przypadku nie uiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie (nowe zamówienia) Klient zostanie zgłoszony do Krajowego Rejestru Dłużników a dowód transakcji odsprzedany Firmie windykacyjnej. Do zaległych zobowiązań (faktury, rachunki, noty księgowe) zostaną doliczone odsetki ustawowe tj. 13% w skali roku oraz kara umowna w wysokości 10.000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, zero groszy) za każdy Rok zwłoki.

4. Ograniczenia techniczne i Merytoryczne.

1. Dostawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia i zerwania umowy świadczenia usługi hostingowej, webmasterskiej, serwisu PC bez możliwości zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty abonamentowej w przypadkach:
a) umieszczania na koncie treści niezgodnych z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa (m.in. zawierających nielegalne oprogramowanie, nawołującymi do przemocy, zawierającymi sceny pornograficzne z udziałem dzieci lub zwierząt),
b) prób wykorzystywania konta niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, działania na szkodę innych Użytkowników, a także działania na szkodę Dostawcy,
c) instalowanie gier przez przeglądarkę, trackerów, aplikacji typu PHP-Shell, reuploadowania plików, tworzenie warezów lub stron zawierających treści niezgodne z Polskim prawem, wykorzystywanie zasobów pod tak zwane repozytoria,
d) świadome lub nieświadome powodowanie niestabilności systemu usług hostingowych za pomocą mechanizmów informatycznych udostępnionych w ramach usługi lub innych,
e) przekroczenia przez użytkownika limitów jednego rdzenia procesora dla hosta: „black”, dla użytkownika Reseller przeznaczony jest tylko jeden rdzeń procesora.
f) nie uregulowania w terminie zobowiązań finansowych przez Użytkownika na rzecz Dostawcy.
2. W przypadku przekroczenia, w okresie, na który został wykupiony abonament przewidzianej w specyfikacji konta miesięcznej wielkości transferu (ruch generowany z konta lub kont pośrednich), konto zostanie automatycznie zablokowane. Istnieje możliwość dokupienia opcji resetowania transferu dla poszczególnych kont.
3. W okresie świadczenia usługi Użytkownik może dowolnie gospodarować przydzieloną pojemnością konta według jej przeznaczenia.
4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczony E-mail do klienta, który w panelu klienta zdefiniował adres który wskazuje na serwery Dostawcy.

5. Obowiązki i uprawnienia Grand-Host (GH).

1. Dostawca dołoży wszelkich starań, celem zapewnienia prawidłowego działania usługi hostingowej, webmasterskich, serwisu PC.
2. Dostawca zobowiązuje się do ciągłego i nieprzerwanego świadczenia usługi hostingowej, webmasterskich, serwisu PC, za którą Użytkownik wniósł opłatę abonamentową, o ile nie doszło do rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub złamania zasad niniejszego regulaminu.
3. Dostawca zobowiązuje się do nieudostępniania danych identyfikacyjnych osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.
4. Dostawca zastrzega sobie prawo do:
a) okresowego zaprzestania świadczenia usługi w celach rozbudowy systemu lub konserwacji sprzętu po wcześniejszym poinformowaniu Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej,
b) wysyłania na konta poczty elektronicznej Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usługi oraz informacji o bieżących ofertach Dostawcy.
5. Za brak ciągłości dostarczania usług, zawiniony przez Dostawcę, trwający ponad 48 godzin, Dostawca zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego. Aby otrzymać rekompensatę użytkownik winien otworzyć Zgłoszenie w Panelu klienta. Wymiar rekompensaty jest przyznawany indywidualnie.
6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za: sposób w jaki będą wykorzystywane konta przez Użytkowników, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody, treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet znajdujące się na kontach Użytkowników, przerwy w funkcjonowaniu kont, zaistniałe z przyczyn niezależnych od Dostawcy, utratę danych spowodowanych działaniem czynników trzecich (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itp.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Dostawcy.
7. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy ograniczona jest do wysokości opłat abonamentowych wniesionych przez Użytkownika (Klienta).
8. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu utraconych korzyści i szkód pośrednich jest umownie wyłączona.
9.
Dostawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług hostingowych, webmasterskich, serwisu PC w każdej chwili bez podania przyczyn. W takim przypadku Dostawca zwróci Użytkownikowi proporcjonalną część opłaty jaka pozostała za czas, w którym Użytkownik nie będzie korzystał z usług w skutek wypowiedzenia umowy przez Dostawcę.

6. Backup – kopia bezpieczeństwa.

1. Backup robiony jest raz dziennie na lokalnym dysku twardym, paczki są nadpisywane. Zabezpieczenie stanowi również opcja RAID dla dysków, które są nadpisywane w czasie rzeczywistym.
2. Backup jest do dyspozycji Firmy Grand-Host (GH). Backup nie jest przywracany na życzenie Klienta.
3. W przypadku awarii lokalnego dysku twardego na serwerze przywracana jest kopia z zewnętrznego dysku z dnia poprzedzającego awarię lub przy wykorzystaniu opcji RAID (chwilę przed awarią).
4. Kopie zapasowe przechowywane są dla istniejących kont w systemie.
5. Nie przywracamy kopii zapasowych z zewnętrznego dysku po zawieszeniu lub skasowaniu konta (lub w innych sytuacjach patrz pkt. 9).
6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych z lokalnego jak i zewnętrznego dysku z przyczyn nie leżących po stronie Dostawcy (nieprawidłowe przenosiny BackupFTP w DataCenter, pożar w DataCenter, klęski żywiołowe, awarie zasilania, naturalne zużycie dysków) i po stronie Klienta, przenoszenie/kasowanie plików.
7. Dostawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania wykonywania kopii zapasowej danego konta w przypadku stwierdzenia złamania zasad niniejszego Regulaminu lub w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
8. W przypadku permanentnego skasowania konta danego Klienta a w tym rezygnacja z usługi/sponsoringu, backup nie może zostać przywrócony.
9. W dzień zakończenia świadczenia usługi przez Dostawcę lub rezygnacji Klienta wykonujemy lokalny zrzut wszystkich danych z konta Klienta i wysyłamy w formie elektronicznej na podany adres Email (do 50Mb). W przypadku większej pojemności konta (powyżej 50Mb) wysyłamy elektroniczny nośnik danych (płyta CD/DVD)      na adres pocztowy z Panelu Klienta – opłata dodatkowa 40 ,- Netto.
10. W przypadku przenosin kont z zewnętrznego serwera dostawca nie ponosi odpowiedzialności za kodowanie plików, baz danych i emaili w niestandardowych formatach. Głównym formatem mediów na serwerach dostawcy jest utf-8.
11. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niezabezpieczone emaile ze skrzynek pocztowych w domenach Klientów.
W przypadku przenoszenia kont istnieje ryzyko utraty tych danych.
12. Wszelkie pliki z katalogu public_html i bazy danych zostaną przeniesione w formie niezmiennej ze starej jednostki na nową.
13. Jeśli dane nie będą mogły zostać przeniesione automatycznie wówczas dostawca zobowiązuje się do przeniesienia danych ręcznie w niezmiennej formie, zastępując jedynie strukturę systemową ze starej na nową.
14. Dostawca udostępni pełny backup przenosin ze starego systemu i umieści go w katalogu public_html oraz odpowiednią nazwą (nazwakonta.tar.gz).

7. Rejestracja domen.

1. Firma Grand-Host (GH) nie jest bezpośrednim dostawcą domen zawartych w Panelu Klienta pod opcją Rejestracja domeny.
2. Klient rejestrując domenę wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych w NASK.
3. Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić czy dana domena jest wolna. Nie odpowiadamy za prawa własnościowe domen, spory rozstrzygane są poza Firmą Grand-Host (GH).
4. Maksymalny czas rejestracji domeny wynosi 7 Dni roboczych od dnia opłacenia zamówienia.
5. W przypadku cesji (zmiana właściciela) domeny należy przesłać (pocztą tradycyjną na Nasz adres) kserokopie dowodu osobistego obecnego i przyszłego właściciela domeny z dopiskiem: „Potwierdzam zgodność z oryginałem” i poświadczyć własnym podpisem.
6. Transfer domeny (również w przypadku cesji) wymaga pisemnej zgody właściciela domeny. W tym celu należy przesłać pocztą tradycyjną oświadczenie o wyrażeniu zgody na transfer domeny dla konkretnej osoby lub firmy potwierdzając dokument własnoręcznym podpisem. Kod AuthInfo zostanie wydany po uiszczeniu stosownej opłaty.
7. W przypadku chęci ukrycia danych osobowych w bazie WHOIS prosimy o kontakt.

8. Postanowienia końcowe.

1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się z Niniejszym Regulaminem (umową) świadczenia usług określonych w dokumentach rejestracyjnych Firmy.
2. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany zostaną także opublikowane na stronach internetowych serwisu Grand-Host.pl.
3. Obowiązującą wersją Regulaminu jest wersja opublikowana na stronach internetowych Dostawcy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
5. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze oraz pytania, dotyczące usług hostingowych świadczonych przez Dostawcę, prosimy kierować na adres poczty elektronicznej info@grand-host.pl oraz za pośrednictwem specjalnego systemu Zgłoszeń dostępnego w Panelu Klienta.

Obsługa Klienta

Panel Klienta - Grand-Host (GH) Najnowszy Panel BoxBilling w wersji: 2.3.29 PL
Panel Hostingowy - Grand-Host (GH) Najnowszy System ISP Manager w wersji: 4.4.3 PL.
Współpraca Partnerska Sprawdź listę Naszych oficjalnych Partnerów.
Podejmij z Nami Współpracę partnerską - Warunki.

Info: Bądź na bieżąco śledząc najświeższe informacje
o Grand-Host (GH) na Naszym Blogu.